drukuj

2011-11-07 12:32:49

PUP MiliczPowiatowy Urząd Pracy w Miliczu
ul. Wojska Polskiego 40
56-300 Milicz
tel./fax. - (71) 38-42-041, 38-42-989, 38-42-958
NIP: 916-12-85-395
REGON: 932109505
e-mail: wrmi@praca.gov.pl, sekretariat@pupmilicz.samorzady.plW związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w tut. urzędzie jest Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu z siedzibą w Miliczu (56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 40), a Inspektorem ochrony danych (IODO) jest Piotr Kuczyński. Kontakt z IODO możliwy jest pod adresem e-mail: ochrona_danych_osobowych@pupmilicz.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że na podstawie art. 63 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu; podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Mając na uwadze powyższe Urząd będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi wszelkie pisma kierowane na adres e-mail nie zawierające nazwiska i imienia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.